Адвокатски услуги

GEOlibra.bg

Вещно право

• Учредяване право на ползване, право на строеж, надстрояване, пристрояване, сервитути;
• Съдействие при процедурата по обстоятелствена проверка за придобиване на недвижим имот по давност;
• Анализ и консултиране при съсобственост върху недвижими имоти – ползване, доброволна делба и делба по съдебен ред, прехвърляне на съсобствен имот;
• Съдебна защита на правото на собственост и на другите вещни права и защита на владението;
• Правна помощ при купуване или продаване на недвижими имоти чрез агенция, директно от инвеститора;
• Обследване на имотна история при покупка на зелено;
• Представителство пред банки, при изготвяне и подписване на ипотечни договори;
• Вписвания в имотния регистър;
• Регистрация на ЖСК и кооперации;
• Консултации относно сключване, тълкуване, изпълнение и неизпълнение на различни видове договори с предмет недвижими имоти;
• Изготвяне на предварителни и окончателни договори, неизпълнение на договори – последици,представителство при водене на преговори за доброволно уреждане на спорове при неизпълнение на договори;
• Изготвяне на различни видове пълномощни;
• Делба на имущество – съдебна и извънсъдебна;
• Договори за прехвърляне на собственост срещу задължение за гледане и издръжка; 

Гражданско право

• Правни консултации по гражданскоправни въпроси;
• Изготвяне на предварителни договори, нотариални актове, пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
• Консултации при сключването на различни видове сделки и изготвяне на договори;
• Охранителни и заповедни производства;
• Процесуално представителство и защита в изпълнителното производство;
• Правна помощ при събирането на вземания и посредничество при сключването на извънсъдебни споразумения;
• Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции, особени юрисдикции и арбитражи при воденето на граждански дела – в областта на търговското, облигационното, застрахователното, трудовото, вещното, семейното и наследственото право. 

Административно право

• Процесуално представителство пред държавни и общински органи;
• Консултации и съдействие в производство по издаване на различни видове административни актове;
• Обжалване на административни актове;
• Обжалване на наказателни постановления;
• Консултиране и съдействие пред административните органи при лицензионни и разрешителни режими;
• Възобновяване на производства на административни производства;
• Защита срещу незаконосъобразни актове, действия и бездействия на държавната и общинска администрация – представителство по искове за вреди; 

Търговско право 

• Подготовка, изготвяне и сключване на всякакви видове договори като покупко-продажба на стоки или услуги, дистрибуторски и комисионни договори, договори за наем, за заем, превоз, лизинг, за прехвърляне на търговско предприятие и др. ;
• Подготовка, проверка и депозиране на документи за регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и други юридически лица със специален статут;
• Представителство пред съответните учреждения и ведомства във връзка с регистрации по специални закони, вписвания, придобиване на лицензии, подвеждане под разрешителни режими и др. ;
• Подготовка на документи и представителство пред Търговския регистър към Агенцията по вписвания за вписване на чуждестранни лица като съдружници в български търговски дружества, вписване на клонове в Търговския регистър, вписване на промени на вече регистрирани търговски дружества, пререгистрация на вече регистрирани търговски дружества и др. ;
• Преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне; 
• Подготовка и извършване на сделки с ценни книги, акции на търговски дружества, дялове, цели търговски предприятия, вписване на апортни вноски и др. ;
• Юридическо обслужване и консултации във връзка с ликвидация и несъстоятелност на търговски дружества;
• Вписване на обезпечения и гаранции по търговски договори, ипотеки и особени залози. 

Специализирани услуги

• Консултация и регистрация на физически и юридически лица като администратори на лични данни;
• Консултации и съдействие при осъществяването на Строителни и Енергийни Проекти; Свързаните с тях разрешителни документи и процедури;
• Консултации, подготовка на документация и представителство пред държавни и административни органи, във връзка със Закона за Устройство на Територията, свързаните с него процедури по промяна предназначение на статута на поземлени имоти и сгради, консултации във връзка с незаконно строителство и други;
• Консултации и съдействие при събиране на вземания;
• Консултации в областта на правото на интелектуална собственост. 

Данъчно право

• Проучване на счетоводното досие на фирмата за ревизирания период;
• Данъчно – счетоводни и юридически консултации в хода на ревизията и проверка на наличния доказателствен материал;
• Изготвяне на възражения срещу ревизионния доклад;
• Изготвяне на жалби срещу ревизионния акт до ОУИ;
• Обжалване на ревизионния акт по съдебен ред; 

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE

Абонирайте се за нашите предложения и новини!

споделете тази страница!

Адрес

 ул. "Цар Иван Асен II" 63 
гр. София, България                     


Контакти

Email: office@geolibra.bg              
Тел.: + (359) 884 666 233     
         + (359) 888 130 499

Връзки 

АГКК
 


Обратна връзка 

Моля, изпратете ни вашите идеи, съобщения за грешки, предложения! Всякаква обратна връзка ще бъде оценена.